ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
        ประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป (ดังเอกสารที่แนบมา) 
      
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 510 ครั้ง