ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 55 รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน วิชาการ
11 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่1/2555
30 เม.ย. 55 ถึง 03 มี.ค. 55 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
วิชาการ
30 มี.ค. 55 นักเรียนทุกคนมารับ ปพ.1/ปพ.6
ชุดนักเรียน วิชาการ
29 มี.ค. 55 วันอนุมัติผล
วิชาการ
19 มี.ค. 55 ถึง 23 มี.ค. 55 นักเรียนที่ 0 ร มส มผ ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกระดับชั้น
ชุดนักเรียน วิชาการ
16 มี.ค. 55 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วิชาการ
15 มี.ค. 55 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
วิชาการ
15 มี.ค. 55 ถึง 16 มี.ค. 55 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน วิชาการ
13 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบ/ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
13 มี.ค. 55 ถึง 15 มี.ค. 55 เรียนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว
ชุดนักเรียน วิชาการ
09 มี.ค. 55 ครูประจำวิชาส่ง Flash drive ฝ่ายวิชาการ
วิชาการ
08 มี.ค. 55 นักเรียน ม.2 สอบ NT
นักเรียน ม.2 สอบ NT ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
วิชาการ