ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์/แต่งกายชุดนักเรียน
03 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แต่งกายชุดนักเรียน
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียน เรียนซ่อมเสริม / สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แต่งกายชุดนักเรียน