ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้น ป. 4 - 6 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้น ป. 4 - 6 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ในวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 (อัพเดท 06/03/64) 
หมายเหตุ
  1. รายชื่อเรียงลำดับตามการสมัคร ยังไม่ได้จัดเรียงตามการเข้าห้องสอบ
  2. โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมการสอบแข่งขัน สามารถส่งแบบตอบรับ
มาได้ทาง E-mail : mokkalan.m.s@gmail.com
 
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
เกียรติบัตรการแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

เกียรติบัตรการเข้าร่วม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ป

เกียรติบัตรการเข้าร่วม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ นักเรียน และครูผู้ควบคุม ประเภทยิงแม่นยำ ในทุกระดับชั้น

เกียรติบัตรการเข้าร่วม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ นักเรียน และครูผู้ควบคุม ประเภทยิงไกล ในทุกระดับชั้น

ประกาศผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ระห

ผลการแข่งขันแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษา 

ผลการแข่งขันแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับมัธยม-ปวช 

ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับประถมศึกษา 

ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช 

ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
        ประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป (ดังเอกสารที่แนบมา) 
      
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้