คณะผู้บริหาร

นางสิริวรรณ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุกัญญา จันทร์จำปา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายถาวร ยอดเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

นายพัฒนา ยังช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสายสกุล เกษรบัว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล