คณะผู้บริหาร

นางสิริวรรณ มณีโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897262537
อีเมล์ : Siriwank0207@gmail.com

นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089-292-5249
อีเมล์ : suleepornmd123@gmail.com

นางสุกัญญา จันทร์จำปา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 081-270-0092
อีเมล์ : su4132@gmail.com

นายถาวร ยอดเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 081-091-2425
อีเมล์ : kruthaworn@gmail.com

นายพัฒนา ยังช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 086-593-0127
อีเมล์ : krupattana@gmail.com

นางสายสกุล เกษรบัว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 085-473-6584
อีเมล์ : krujumriang@gmail.com