ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  ก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของ  ครูเพื่อม  มีมะแม  โดยร่วมกับนายสันติ  สุทธิพันธ์  อดีตศึกษาธิการอำเภอท่าศาลา  พระครูสงวน  ถาวรธรรมโม  อคีตเจ้าอาวาสวัดโมคลาน  นายนิคม  พันธรักษ์  นายแคล้ว  ทองแท้  นายปลื้ม  สุริยันพันแสง  นายลอบทรัพย์แก้ว  นายล้อม  ภิรมย์บูลย์  นายสมพงษ์  จเรประพาฬ  นายเวช  รักษาพล  ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดิน  คือ  นางเพิ่ม  จำรัสฉาย  จำนวน ๕  ไร่  และวัดโมคลาน  ๒๑  ไร่  โรงเรียนจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๑๐  ไร่  รวมเป็น ๓๖  ไร่  ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียน  ในวันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๒๓  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๖  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลโมคลาน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ( นครศรีธรรมราช-พัทลุง )
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร
๑. นายวาณิช  สระแก้ว         พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. นายวินัย  ชามทอง           พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๑
๓. นายปรีชา  สุขสงวน         พ.ศ.  ๒๕๓๑-๒๕๓๘
๔. นายวิจิตร  รอดภัย           พ.ศ.  ๒๕๓๘-๒๕๔๑
๕. นายอวยชัย  หงส์ทอง      พ.ศ.  ๒๕๔๑-๒๕๔๔
๖. นายอนันต์  รัตนสุภา         พ.ศ.  ๒๕๔๔-๒๕๔๙
๗. นายวิจิตร  รอดภัย            พ.ศ.  ๒๕๔๙-๒๕๕๓
๘. นายธรรศ  พงศาปาน      พ.ศ.  ๒๕๕๔-๒๕๕๗
๙. นายปชานนท์  ชนะราวี     พ.ศ.  ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๑๐. นางวิมพ์วิภา  รักสม       
พ.ศ.  ๒๕๖๑- ปัจจุบัน