วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ภายในปี 2566
 
ปรัชญาของโรงเรียน
 
"จรรยาดี  มีวิชา  สามัคคี"