พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพ และแสวงหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์
๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๓.  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๔.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน