ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                       จำนวนนักเรียนโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

                                     ปีการศึกษา  2563

   

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 

   

ม.1

18

25

43

 

   

ม.2

28

18

46

 

   

ม.3

19

19

38

 

   

รวมม.ต้น

65

62

127

 

   

ม.4

8

19

27

 

   

ม.5

6

15

21

 

   

ม.6

9

28

37

 

   

รวมม.ปลาย

23

62

85

 

   

รวมทั้งหมด

88

124

212