ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                       จำนวนนักเรียนโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

                                     ปีการศึกษา  2562

   

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 

   

ม.1

23

17

40

 

   

ม.2

23

19

42

 

   

ม.3

16

9

25

 

   

รวมม.ต้น

62

45

107

 

   

ม.4

11

32

43

 

   

ม.5

13

33

46

 

   

ม.6

10

18

25

 

   

รวมม.ปลาย

34

80

114

 

   

รวมทั้งหมด

96

125

221