ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                       จำนวนนักเรียนโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

                                     ปีการศึกษา  2559

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 

ม.1

18

30

48

 

ม.2

26

31

57

 

ม.3

21

21

42

 

รวมม.ต้น

65

82

147

 

ม.4

9

16

25

 

ม.5

12

24

36

 

ม.6

10

18

28

 

รวมม.ปลาย

31

58

89

 

รวมทั้งหมด

96

140

236