ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                       จำนวนนักเรียนโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

                                     ปีการศึกษา  2563

   

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 

   

ม.1

31

22

53

 

   

ม.2

21

17

38

 

   

ม.3

20

20

40

 

   

รวมม.ต้น

72

59

131

 

   

ม.4

8

14

22

 

   

ม.5

11

30

41

 

   

ม.6

11

33

44

 

   

รวมม.ปลาย

30

77

107

 

   

รวมทั้งหมด

102

136

238