ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หนังสือคำสั่ง
คำสั่งที่ 57/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.12 KB 3
คำสั่งที่ 56/2564 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 2
คำสั่ง 55/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ พ.ย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 3
คำสั่งที่ 54/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัมนางาน (วPA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.26 KB 2
คำสั่งที่ 53/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 1
คำสั่งที่ 52/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.6 KB 2
คำสั่งที่ 50/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.29 KB 3
คำสั่งที่ 49/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.77 KB 3
คำสั่งที่ 48/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.76 KB 1
คำสั่ง 47/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.79 KB 3
คำสั่งที่ 46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในรูปแบบ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.46 KB 5821
คำสั่งที่ 45/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.03 KB 5819
คำสั่งที่ 44/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.89 KB 5813
คำสั่งที่ 43/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 5813
คำสั่งที่ 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.99 KB 5819
คำสั่งที่ 41/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 5811
คำสั่งที่ 40/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.74 KB 5810
คำสั่งที่ 39/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.58 KB 5816
คำสั่งที่ 37/2564แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.68 KB 5816
คำสั่ง 35/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.01 KB 5811
คำสั่งที่ 34/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.09 KB 5815
คำสั่งที่ 32/2564 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.47 KB 5819
คำสั่งที่ 31/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.44 KB 5814
คำสั่งที่ 30/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.54 KB 5811
คำสั่งที่ 28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.92 KB 5818
คำสั่งที่ 27/2564 มอบหมายงานครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษาที่ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.97 KB 5814
คำสั่งที่ 26/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.32 KB 5817
คำสั่ง 25/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.64 KB 5813
คำสั่งที่ 23 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.31 KB 5816
คำสั่งที่ 22/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.37 KB 5816
คำสั่งที่ 21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.66 KB 48095
คำสั่งที่ 20/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 48364
คำสั่งที่ 19/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.22 KB 48093
คำสั่งที่ 18/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 48467
คำสั่งที่ 17/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.54 KB 48232
คำสั่งที่ 16/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 48123
คำสั่งที่ 15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.32 KB 48198
คำสั่งที่ 14/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.81 KB 48304
คำสั่งที่ 13/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.4 KB 48344
คำสั่งที่ 12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.21 KB 48210
คำสั่งที่ 11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.45 KB 48129
คำสั่ง 10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.53 KB 48266
คำสั่งที่ 09/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบแข่งขันวัดความรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.52 KB 48324
คำสั่งที่ 08/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ-มี.ค. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.28 KB 48363
คำสั่งที่ 07/2564 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน-มี.ค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.02 KB 48476
คำสั่งที่ 06/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.85 KB 48250
คำสั่งที่ 05/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.63 KB 48165
คำสั่งที่ 03/2564 กิจกรรมเสริมทักษะหมวดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.71 KB 48494
คำสั่งที่ 02/2564 มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.43 KB 48300
คำสั่งที่ 01/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.76 KB 48168
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานครูอัตราจ้างชั่วคราว 48355
คำสั่ง 85 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบกลางภาค-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.3 KB 48200
คำสั่งที่ 84 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี และเลี้ยงน้ำชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.58 KB 48172
คำสั่งที่ 83 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.81 KB 48500