ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หนังสือคำสั่ง
คำสั่งที่ 23/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.32 KB 114
คำสั่งที่ 22/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.09 KB 101
คำสั่งที่ 21/2565 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน (เมษายน-มิถุนายน 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.89 KB 99
คำสั่งที่ 20/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ เมษายน - มิถุนายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.38 KB 99
คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.24 KB 100
คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 99
คำสั่งที่ 17/2565 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.9 KB 110
คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.34 KB 112
คำสั่งที่ 15/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกาศผลสอบนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.82 KB 104
คำสั่งที่ 14/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ผู้อำนวยการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.84 KB 109
คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.44 KB 105
คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.86 KB 110
คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.12 KB 111
คำสั่งที่ 10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.57 KB 115
คำสั่งที่ 09/2565 มอบหมายงานครูเวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.23 KB 100
คำสั่งที่ 08/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.7 KB 113
คำสั่งที่ 07/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ (กุมภาพันธ์ 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.41 KB 99
คำสั่งที่ 06/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.8 KB 100
คำสั่งที่ 05/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.12 KB 111
คำสั่งที่ 04/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.92 KB 118
คำสั่งที่ 03/2565 มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.34 KB 114
คำสั่งที่ 02/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.78 KB 99
คำสั่งที่ 01/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.7 KB 101
คำสั่งที่ 70/2564 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.17 KB 108
คำสั่งที่ 69/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ (มกราคม 65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.08 KB 98
คำสั่งที่ 68/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน (มกราคม- มีนาคม 65). Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.95 KB 98
คำสั่งที่ 67/2564 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.79 KB 108
คำสั่งที่ 66/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.91 KB 115
คำสั่งที่ 65/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.85 KB 112
คำสั่งที่ 64/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.88 KB 101
คำสั่งที่ 63/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.96 KB 98
คำสั่งที่ 62/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ ธ.ค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.12 KB 110
คำสั่งที่ 61/2564 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน-ธ.ค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 0 BYTE 108
คำสั่งที่ 60/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.05 KB 99
คำสั่งที่ 59/2564 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เนื่องจากอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.73 KB 100
คำสั่งที่ 58/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ใน เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.22 KB 112
คำสั่งที่ 57/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.12 KB 109
คำสั่งที่ 56/2564 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.7 KB 117
คำสั่ง 55/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ พ.ย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 108
คำสั่งที่ 54/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัมนางาน (วPA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.26 KB 116
คำสั่งที่ 53/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 114
คำสั่งที่ 52/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.6 KB 105
คำสั่งที่ 50/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.29 KB 107
คำสั่งที่ 49/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.77 KB 107
คำสั่งที่ 48/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.76 KB 116
คำสั่ง 47/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.79 KB 105
คำสั่งที่ 46/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในรูปแบบ Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.46 KB 5923
คำสั่งที่ 45/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.03 KB 5925
คำสั่งที่ 44/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.89 KB 5928
คำสั่งที่ 43/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 5925
คำสั่งที่ 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.99 KB 5932
คำสั่งที่ 41/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 5916
คำสั่งที่ 40/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.74 KB 5925
คำสั่งที่ 39/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.58 KB 5929
คำสั่งที่ 37/2564แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.68 KB 5921
คำสั่ง 35/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.01 KB 5914
คำสั่งที่ 34/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.09 KB 5930
คำสั่งที่ 32/2564 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.47 KB 5931
คำสั่งที่ 31/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.44 KB 5917
คำสั่งที่ 30/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.54 KB 5914
คำสั่งที่ 28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.92 KB 5930
คำสั่งที่ 27/2564 มอบหมายงานครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษาที่ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.97 KB 5920
คำสั่งที่ 26/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.32 KB 5921
คำสั่ง 25/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.64 KB 5916
คำสั่งที่ 23 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจรับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.31 KB 5920
คำสั่งที่ 22/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.37 KB 5920
คำสั่งที่ 21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.66 KB 48210
คำสั่งที่ 20/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.93 KB 48478
คำสั่งที่ 19/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.22 KB 48208
คำสั่งที่ 18/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 48569
คำสั่งที่ 17/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.54 KB 48337
คำสั่งที่ 16/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 48225
คำสั่งที่ 15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.32 KB 48311
คำสั่งที่ 14/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.81 KB 48417
คำสั่งที่ 13/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.4 KB 48457
คำสั่งที่ 12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.21 KB 48314
คำสั่งที่ 11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.45 KB 48235
คำสั่ง 10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.53 KB 48373
คำสั่งที่ 09/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบแข่งขันวัดความรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.52 KB 48439
คำสั่งที่ 08/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันหยุดราชการ-มี.ค. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.28 KB 48468
คำสั่งที่ 07/2564 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน-มี.ค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.02 KB 48589
คำสั่งที่ 06/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.85 KB 48354
คำสั่งที่ 05/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.63 KB 48269
คำสั่งที่ 03/2564 กิจกรรมเสริมทักษะหมวดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.71 KB 48596
คำสั่งที่ 02/2564 มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.43 KB 48412
คำสั่งที่ 01/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.76 KB 48271
>แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานครูอัตราจ้างชั่วคราว 48467
คำสั่ง 85 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบกลางภาค-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.3 KB 48311
คำสั่งที่ 84 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี และเลี้ยงน้ำชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.58 KB 48277
คำสั่งที่ 83 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.81 KB 48602