ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำการศึกษา 2559
        โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,22:16   อ่าน 980 ครั้ง