ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวาณิช สระแก้ว
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ชามทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุขสงวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-พ.ศ.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร รอดภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538-พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายอวยชัย หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541-พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ รัตนสุภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร รอดภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรศ พงศาปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปชานนท์ ชนะราวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558-พ.ศ.2561
เบอร์โทรศัพท์ : 0856917405
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริวรรณ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน