ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว เข้าเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
        ประกาศโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป (ดังเอกสารที่แนบมา) 
      
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้