ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0803883433
อีเมล์ : ีี่uj4132@live.com
ที่อยู่ :
184/30 ม.13 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ระดับภาคใต้
2 รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
4 ฟิสิกสอะตอม