กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปรีญา ยอดเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสายสกุล เกษรบัว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1