ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรีญา ยอดเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำเรียง ทรัพยาสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1