ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรีญา ยอดเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสายสกุล เกษรบัว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1