กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเรณู รักษารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : kruranu@gmail.com

นางสาวพรทิพา มณีพรหม
ครูอัตราจ้าง