ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเรณู รักษารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุสรา โส้สมัน
ครูอัตราจ้าง