ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเรณู รักษารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรทิพา มณีพรหม
ครูอัตราจ้าง