กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเรณู รักษารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : kruranu@gmail.com

นายอภิชาติ ศรีสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 065-0539345
อีเมล์ : apichatmascot@gmail.com