ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายถาวร ยอดเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางอาวรณ์ เมฆมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2