กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายถาวร ยอดเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : kruthaworn@gamil.com

นางอาวรณ์ เมฆมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2