ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวโสภา ขุนหมาด
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ