ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางจริยา หวันเหล็ม
ครูพี่เลี้ยง