ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายจำปา คุ้มเดช
ช่างไฟฟ้า 3

นางอาจินต์ มณีพรหม
พนักงานบริการ