ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมาลีวรรณ องอาจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
ครู คศ.3