ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาลีวรรณ องอาจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
ครู คศ.3

นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0