ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจรูญ เชาวลิต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุจิรา บัวสาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0