ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต เพชรานนท์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางนาตยา อุดมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอง ช้างดำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ สารารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางประเสริฐ เลิศวิไลย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางดีรณา กุลเหล็ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นามพิมล ราชนิยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน