ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรศักดิ์ อมรจรรยาพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจบ แก้วจำนงค์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ จเรประพาฬ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร แสงมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ไชยพฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนัดที รัตนศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรปวีณ์ ทรัพย์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอาจินต์ มณีพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ปลอดชูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนต์ชัย มีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศิยษ์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒนวรกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : โต๊ะอิหม่ามฉอ เหมหมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศาสนา
เบอร์โทร :