คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต เพชรานนท์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872847688
ชื่อ-นามสกุล : นางนาตยา อุดมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878817989
ชื่อ-นามสกุล : นางสุลีพร วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0980298631
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอง ช้างดำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0814164784
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ สารารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0878957868
ชื่อ-นามสกุล : นางประเสริฐ เลิศวิไลย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางดีรณา กุลเหล็ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0806915803
ชื่อ-นามสกุล : นามพิมล ราชนิยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0842462399