ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพัฒนา ยังช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสุกัญญา จันทร์จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2