ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพัฒนา ยังช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสุกัญญา จันทร์จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2