ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยุทธพงษ์ จิรัตน์ฐิกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นายพัฒนา ยังช่วย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสุกัญญา จันทร์จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2