ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอุดมศักดิ์ จันทร์จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยุทธพงษ์ จิรัตน์ฐิกุล
ครู คศ.1

นายพัฒนา ยังช่วย
ครู คศ.2

นางสุกัญญา จันทร์จำปา
ครู คศ.3